Úvod

Vítejte na webu společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. Majitelem a provozovatelem tohoto webu je společnost Kawasaki Motors Europe N.V.  Pro návštěvníky tohoto webu platí následující podmínky, proto si je nejprve pozorně prostudujte. Pro účely těchto podmínek se „tímto webem“ rozumí webový portál Kawasaki Motors Europe N.V., na kterém jsou uvedeny odkazy na další weby společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. a jejích partnerů. Další weby společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. a jejích partnerů mohou obsahovat podmínky, které se od těchto podmínek liší. Při procházení webů odkazovaných z webu Kawasaki Motors Europe N.V. si vždy prostudujte jejich podmínky a nepředpokládejte, že tyto podmínky platí pro všechny weby Kawasaki Motors Europe N.V.
(Zpět na začátek)

Odmítnutí odpovědnosti a doporučení

Tento web může obsahovat odkazy na externí weby (stránky, které nevlastní ani neprovozuje společnost Kawasaki Motors Europe N.V.). Pokud na tyto odkazy kliknete, mohou se externí weby zobrazit na celé obrazovce (v tom případě se lze na tento web vrátit kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), nebo se mohou zobrazit v rámci tohoto webu (v tom případě se lze na tento web vrátit pomocí navigačních tlačítek v rámci). Pokud se externí web zobrazí v rámci tohoto webu, je to pouze k usnadnění návratu na tento web, a neznamená to žádnou odpovědnost naší strany za obsah externího webu, ani pokud je jeho majitelem a provozovatelem jiná společnost Kawasaki. Cílem těchto odkazů je usnadnit nalezení relevantních webů, požadovaných služeb nebo produktů. Sami se rozhodujete, zda jsou pro vás služby nebo produkty nabízené prostřednictvím těchto webů vhodné. Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. neodpovídá za majitele ani provozovatele těchto webů, za zboží či služby, které dodávají, ani za obsah těchto webů. Nestanoví ani nesjednává žádné podmínky, záruky ani jinak tyto subjekty nezastupuje ani za ně nepřebírá záruky (včetně odpovědnosti za porušení práv k duševnímu vlastnictví třetích stran obsahem externích webů, na které je na tomto webu odkaz).

Veškeré informace či rady uvedené na tomto webu jsou obecné a neměli byste se na ně spoléhat při jakémkoli rozhodování. Kawasaki Motors Europe N.V. se snaží zajistit, aby všechny informace poskytované na tomto webu byly v době jejich zveřejnění správné, avšak jejich správnost nezaručuje. Kawasaki Motors Europe N.V. nenese odpovědnost za žádné kroky způsobené spoléháním na takové informace nebo rady ani za ztráty nebo škody, které utrpíte v důsledku těchto kroků. Veškeré materiály uvedené na webu společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. jsou pouze informativní a neměly by být v žádném případě považovány za příslib do budoucna. Uvedené materiály nejsou poskytovány jako právní ani jiné poradenství v konkrétní záležitosti. Kawasaki Motors Europe N.V. výslovně odmítá veškerou odpovědnost vůči jakékoli osobě za dokončené či nedokončené kroky provedené či neprovedené v důsledku spoléhání na celek nebo část obsahu webu Kawasaki Motors Europe N.V. a za následky těchto kroků. 


Specifikace našich výrobků mohou být měněny bez předchozího upozornění. 

(Zpět na začátek)

Podmínky

Autorská práva a ochranné známky

Tento web obsahuje materiály včetně textu, fotografií, filmů, souborů PDF, obrázků a zvuků, které jsou chráněny autorským právem a/nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví. Veškerá autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví k těmto materiálům vlastní společnost Kawasaki Motors Europe N.V. nebo k nim získala licenci od vlastníků těchto práv, takže je může používat na tomto webu. 
Tento web obsahuje také ochranné známky. Veškeré ochranné známky na tomto webu patří společnosti Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd nebo k nim jejich vlastníci poskytli licence k použití na tomto webu. 

Můžete:
přistupovat k jakékoliv části tohoto webu,
vytisknout jednu kopii kterékoliv stránky pro vlastní potřebu.
Nesmíte: 
kopírovat (tiskem na papír, ukládáním na disk, stahováním ani jakýmkoliv jiným způsobem), šířit (včetně šíření kopií), vysílat, měnit, jakkoli upravovat ani jinak používat jakýkoliv materiál z tohoto webu kromě způsobů uvedených v odstavci „Můžete“. Tato omezení platí pro všechen materiál na tomto webu i jeho části, 
odstraňování upozornění na autorská práva, ochranné známky a jiná práva k duševnímu vlastnictví, uvedených v původním materiálu, při jeho kopírování nebo tisku z webu
a používání odkazů na tento web bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu.

Pokud chcete použít hypertextový nebo jiný odkaz na tento web, zašlete prosím e-mail na adresu: marketing@kawasaki.eu s následujícími údaji:

  • adresy URL webových stránek, ze kterých chcete na tento web odkazovat,
  • adresy URL webových stránek na tomto webu, na které chcete odkazovat.

Váš požadavek posoudíme. Je pouze na našem rozhodnutí, zda budeme s vaším požadavkem souhlasit.

Stahování informací

Informace jsou sestavovány pro účely prostudování „návodu k použití“, příruček a servisních údajů k výrobkům vyrobeným společností Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Obsah těchto informací může být pravidelně aktualizován bez předchozího upozornění.

Vždy používejte příručku, která byla původně dodána s vaším výrobkem v době jeho koupě.

Kawasaki Motors Europe N.V. neakceptuje žádnou odpovědnost ani nároky za znevýhodnění nebo poškození způsobené použitím jakékoliv poskytnuté informace.

V žádném případě nesmí být informace získané nebo stažené z tohoto webu použity pro komerční a prodejní účely.

Změny podmínek

Kawasaki Motors Europe N.V. může čas od času měnit výše uvedené podmínky a odmítnutí odpovědnosti. Prohlížením tohoto webu souhlasíte, že akceptujete aktuální podmínky a odmítnutí odpovědnosti, takže je vhodné si je přečíst při každé další návštěvě tohoto webu.

Změny a provoz tohoto webu

Kawasaki Motors Europe N.V. může kdykoliv změnit formát a obsah tohoto webu.
Kawasaki Motors Europe N.V. může pozastavit provoz tohoto webu za účelem podpory nebo údržby, aktualizace obsahu nebo z jakéhokoli jiného důvodu.
Kawasaki Motors Europe N.V. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění ukončit přístup k tomuto webu.

Rozhodné právo a příslušný soud

Tyto podmínky se řídí a vykládají podle nizozemského práva a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami nebo tímto webem podle smlouvy, v důsledku deliktu nebo jinak budou řešeny v nizozemské jurisdikci. 
(Zpět na začátek)

Ochrana soukromí

Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. vám chce umožnit co největší kontrolu nad vašimi osobními údaji. Obecně můžete navštívit náš web bez uvádění totožnosti nebo jakýchkoli dalších osobních informací. Někdy ale potřebujeme informace, jako jsou vaše jméno a e-mailová adresa. Před získáváním vašich osobních údajů na internetu vás chceme vždy informovat. Pokud se rozhodnete poskytnout nám prostřednictvím internetu své osobní údaje, požadované například pro korespondenci nebo v souvislosti s předplatným, sdělíme vám, jak budou použity. Pokud uvedete, že si nepřejete, aby tyto údaje byly použity pro další kontakt s vámi, budeme vaše přání respektovat. Sledujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují. 


Tato data analyzujeme pro účely statistiky a sledování trendů a následně je likvidujeme.

Web Kawasaki Motors Europe N.V. obsahuje odkazy na jiné weby. Společnost Kawasaki Motors Europe. N.V. neodpovídá za jejich způsob ochrany soukromí ani obsah.


Respektujeme soukromí každého návštěvníka tohoto webu. V těchto zásadách ochrany soukromí si přečtěte, jak shromažďujeme a používáme poskytnuté osobní údaje. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, abychom s nimi zacházeli v souladu se těmito zásadami.


Čeho se tyto zásady ochrany soukromí týkají?

Tyto zásady ochrany soukromí se týkají používání vašich osobních údajů, které shromažďujeme na tomto webu nebo v souvislosti s ním. 

Kdo je zodpovědný za osobní údaje shromažďované na tomto webu?

S osobními údaji získanými na tomto webu zachází společnost Kawasaki Motors Europe N.V.
Osobní údaje (včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailu) shromažďujeme a používáme k těmto účelům:

  • odpovědi na dotazy nebo žádosti, které nám pošlete,
  • zpracování objednávek nebo žádostí, které nám pošlete, 
  • správa a realizace našich závazků vyplývajících ze smluv, které s námi máte uzavřené,
  • předvídání a řešení problémů se zbožím nebo službami, které vám byly dodány,
  • vývoj výrobků a služeb, o které byste mohli mít zájem.

V rámci služeb nabízených na našem webu mohou být údaje, které nám poskytnete, přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Například když máme servery umístěné v zemích mimo EHP nebo když je některý z našich poskytovatelů služeb v zemi mimo EHP. Tyto země nemusí mít podobné zákony na ochranu osobních údajů jako země EHP. 


Pokud tímto způsobem přeneseme vaše údaje mimo EHP, podnikneme nezbytné kroky, aby vaše soukromí bylo stále chráněno. Vaše údaje mohou být přeneseny mimo EHP také v případě, kdy využíváte naše služby na místě mimo EHP.


Pokud to není uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí, nebudeme sdělovat žádné osobní údaje bez vašeho souhlasu, pokud k tomu nejsme oprávněni nebo povinni ze zákona (například v rámci právních sporů nebo k zamezení podvodů nebo jiné trestné činnosti) nebo pokud to nepovažujeme za nezbytné k ochraně nebo zajištění našich práv, majetku nebo osobní bezpečnosti a práv, majetku nebo osobní bezpečnosti našich uživatelů, zákazníků apod. 

Poskytování dalších informací a sdílení vašich údajů

Někdy bychom rádi použili vaše osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedené výše. Věříme, že toto využití bude pro vás přínosem. Chápeme však, že s tímto využitím nemusíte souhlasit. Pokud při poskytování údajů uvedete, že si nepřejete využití svých údajů k níže uvedeným účelům, nepoužijeme je k nim. Můžete nám také kdykoliv sdělit, že máme přestat vaše údaje pro některé nebo všechny z níže uvedených účelů používat. Přestaneme vaše údaje k těmto účelům používat, jakmile to bude rozumně možné. V takovém případě však budeme nadále používat vaše osobní údaje k účelům uvedeným v předchozí části, dokud to bude rozumně nutné. 

Někdy bychom rádi použili poskytnuté údaje k těmto účelům:
průzkum trhu a sledování údajů o prodeji, 
informování o našich výrobcích a službách s možností telefonického kontaktu, 
předávání informací partnerům a společnostem Kawasaki Motors Europe N.V., které se mohou nacházet mimo EHP, aby vám mohli posílat informace, které mohou být pro vás zajímavé.
Někdy bychom také chtěli poskytnout vaše jméno, adresu, e-mail a jakékoli další poskytnuté osobní údaje vybraným třetím stranám, které se mohou nacházet mimo EHP. Tyto třetí strany mohou tyto údaje použít k následujícím účelům:
průzkum trhu a sledování údajů o prodeji, 
zasílání informací o svých výrobcích a službách, 
předávání informací svým partnerům a společnostem, aby vám mohli posílali informace, které mohou být pro vás zajímavé.

Shromažďování neosobních údajů

Můžeme automaticky shromažďovat neosobní údaje o vás, například typy používaných internetových prohlížečů nebo weby, ze kterých jste na naše stránky přešli. Můžeme také shromažďovat údaje, které jste na webu poskytli (například váš věk a město, kde bydlíte). Na základě těchto údajů vás nelze identifikovat a budou používány pouze ke zkvalitňování tohoto webu. Tyto neosobní nebo souhrnné údaje můžeme poskytnout třetím stranám k použití v souvislosti s tímto webem. 


Používání souborů cookie

Během návštěvy našich stránek můžeme do vašeho počítače ukládat určité informace (běžně označované jako soubory cookie). Tyto soubory cookie můžeme při vaší další návštěvě našeho webu načíst pro informační účely. Údaje shromažďované ze souborů cookie, jež jste akceptovali, jsou specifické pro váš počítač a zahrnují IP adresu, datum a čas, kdy počítač navštívil web, které části našeho webu jste si prohlíželi a zda byly požadované webové stránky úspěšně zobrazeny. Tyto údaje jsou anonymní a týkají se počítače, nikoli vaší osoby.

Údaje ze souborů cookie využíváme ke zlepšení našich znalostí o používání našeho webu a k jeho optimalizaci. Díky tomu můžeme zlepšovat naše webové nabídky a poskytnout vám příjemné a moderní prostředí.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informací o souborech cookie včetně toho, jak je spravovat a mazat, najdete na adrese www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Chatové místnosti, nástěnky, diskusní skupiny 
 
Z chatových místností, informačních nástěnek, diskusních skupin apod. na tomto webu můžeme shromažďovat informace, které v nich uvedete. Tyto informace pak budou použity v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí. Upozorňujeme, že neodpovídáme za to, aby někdo jiný nepoužil osobní údaje, které poskytnete třetím stranám v chatových místnostech, na nástěnkách, v diskusních skupinách atd. na tomto webu. Buďte vždy proto opatrní a přemýšlejte, jaké údaje o sobě tímto způsobem sdělíte. 

Používání vašich osobních údajů, které jste sdělili na jiných webech

Neodpovídáme za způsob ochrany soukromí a provoz jiných webů, jestliže:
jste přešli na web třetí strany prostřednictvím odkazů na našem webu nebo 
jste použili odkaz na náš web z webu třetí strany.
Doporučujeme vám prostudovat si zásady každého navštíveného webu a v případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obrátit na jeho vlastníka nebo provozovatele. 

Poskytnutí osobních údajů jiných osob

Někdy můžete být na tomto webu požádáni o poskytnutí osobních údajů své rodiny nebo přátel, například abychom jim mohli poslat informace o našich výrobcích a službách. Před poskytnutím těchto údajů si vždy vyžádejte jejich souhlas. Nebudeme tyto údaje používat žádným způsobem neslučitelným s těmito zásadami ochrany soukromí. 

Budou se zásady ochrany soukromí měnit?

Čas od času můžeme tyto zásady ochrany soukromí změnit. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny a změní se způsob, jakým budeme s vašimi osobními údaji nakládat, zveřejníme tuto skutečnost na této stránce. Proto naše zásady ochrany soukromí pravidelně sledujte.
(Zpět na začátek)