Právní upozornění

Úvod

Vítejte na webu společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. Majitelem a provozovatelem tohoto webu je společnost Kawasaki Motors Europe N.V.  Pro návštěvníky tohoto webu platí následující podmínky, proto si je nejprve pozorně prostudujte. Pro účely těchto podmínek se „tímto webem“ rozumí webový portál Kawasaki Motors Europe N.V., na kterém jsou uvedeny odkazy na další weby společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. a jejích partnerů. Další weby společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. a jejích partnerů mohou obsahovat podmínky, které se od těchto podmínek liší. Při procházení webů odkazovaných z webu Kawasaki Motors Europe N.V. si vždy prostudujte jejich podmínky a nepředpokládejte, že tyto podmínky platí pro všechny weby Kawasaki Motors Europe N.V.
(Zpět na začátek)

Odmítnutí odpovědnosti a doporučení

Tento web může obsahovat odkazy na externí weby (stránky, které nevlastní ani neprovozuje společnost Kawasaki Motors Europe N.V.). Pokud na tyto odkazy kliknete, mohou se externí weby zobrazit na celé obrazovce (v tom případě se lze na tento web vrátit kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), nebo se mohou zobrazit v rámci tohoto webu (v tom případě se lze na tento web vrátit pomocí navigačních tlačítek v rámci). Pokud se externí web zobrazí v rámci tohoto webu, je to pouze k usnadnění návratu na tento web, a neznamená to žádnou odpovědnost naší strany za obsah externího webu, ani pokud je jeho majitelem a provozovatelem jiná společnost Kawasaki. Cílem těchto odkazů je usnadnit nalezení relevantních webů, požadovaných služeb nebo produktů. Sami se rozhodujete, zda jsou pro vás služby nebo produkty nabízené prostřednictvím těchto webů vhodné. Společnost Kawasaki Motors Europe N.V. neodpovídá za majitele ani provozovatele těchto webů, za zboží či služby, které dodávají, ani za obsah těchto webů. Nestanoví ani nesjednává žádné podmínky, záruky ani jinak tyto subjekty nezastupuje ani za ně nepřebírá záruky (včetně odpovědnosti za porušení práv k duševnímu vlastnictví třetích stran obsahem externích webů, na které je na tomto webu odkaz).

Veškeré informace či rady uvedené na tomto webu jsou obecné a neměli byste se na ně spoléhat při jakémkoli rozhodování. Kawasaki Motors Europe N.V. se snaží zajistit, aby všechny informace poskytované na tomto webu byly v době jejich zveřejnění správné, avšak jejich správnost nezaručuje. Kawasaki Motors Europe N.V. nenese odpovědnost za žádné kroky způsobené spoléháním na takové informace nebo rady ani za ztráty nebo škody, které utrpíte v důsledku těchto kroků. Veškeré materiály uvedené na webu společnosti Kawasaki Motors Europe N.V. jsou pouze informativní a neměly by být v žádném případě považovány za příslib do budoucna. Uvedené materiály nejsou poskytovány jako právní ani jiné poradenství v konkrétní záležitosti. Kawasaki Motors Europe N.V. výslovně odmítá veškerou odpovědnost vůči jakékoli osobě za dokončené či nedokončené kroky provedené či neprovedené v důsledku spoléhání na celek nebo část obsahu webu Kawasaki Motors Europe N.V. a za následky těchto kroků. 


Specifikace našich výrobků mohou být měněny bez předchozího upozornění. 

(Zpět na začátek)

Podmínky

Autorská práva a ochranné známky

Tento web obsahuje materiály včetně textu, fotografií, filmů, souborů PDF, obrázků a zvuků, které jsou chráněny autorským právem a/nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví. Veškerá autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví k těmto materiálům vlastní společnost Kawasaki Motors Europe N.V. nebo k nim získala licenci od vlastníků těchto práv, takže je může používat na tomto webu. 
Tento web obsahuje také ochranné známky. Veškeré ochranné známky na tomto webu patří společnosti Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd nebo k nim jejich vlastníci poskytli licence k použití na tomto webu. 

Můžete:
přistupovat k jakékoliv části tohoto webu,
vytisknout jednu kopii kterékoliv stránky pro vlastní potřebu.
Nesmíte: 
kopírovat (tiskem na papír, ukládáním na disk, stahováním ani jakýmkoliv jiným způsobem), šířit (včetně šíření kopií), vysílat, měnit, jakkoli upravovat ani jinak používat jakýkoliv materiál z tohoto webu kromě způsobů uvedených v odstavci „Můžete“. Tato omezení platí pro všechen materiál na tomto webu i jeho části, 
odstraňování upozornění na autorská práva, ochranné známky a jiná práva k duševnímu vlastnictví, uvedených v původním materiálu, při jeho kopírování nebo tisku z webu
a používání odkazů na tento web bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu.

Pokud chcete použít hypertextový nebo jiný odkaz na tento web, zašlete prosím e-mail na adresu: [email protected] s následujícími údaji:

  • adresy URL webových stránek, ze kterých chcete na tento web odkazovat,
  • adresy URL webových stránek na tomto webu, na které chcete odkazovat.

Váš požadavek posoudíme. Je pouze na našem rozhodnutí, zda budeme s vaším požadavkem souhlasit.

Stahování informací

Informace jsou sestavovány pro účely prostudování „návodu k použití“, příruček a servisních údajů k výrobkům vyrobeným společností Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Obsah těchto informací může být pravidelně aktualizován bez předchozího upozornění.

Vždy používejte příručku, která byla původně dodána s vaším výrobkem v době jeho koupě.

Kawasaki Motors Europe N.V. neakceptuje žádnou odpovědnost ani nároky za znevýhodnění nebo poškození způsobené použitím jakékoliv poskytnuté informace.

V žádném případě nesmí být informace získané nebo stažené z tohoto webu použity pro komerční a prodejní účely.

Změny podmínek

Kawasaki Motors Europe N.V. může čas od času měnit výše uvedené podmínky a odmítnutí odpovědnosti. Prohlížením tohoto webu souhlasíte, že akceptujete aktuální podmínky a odmítnutí odpovědnosti, takže je vhodné si je přečíst při každé další návštěvě tohoto webu.

Změny a provoz tohoto webu

Kawasaki Motors Europe N.V. může kdykoliv změnit formát a obsah tohoto webu.
Kawasaki Motors Europe N.V. může pozastavit provoz tohoto webu za účelem podpory nebo údržby, aktualizace obsahu nebo z jakéhokoli jiného důvodu.
Kawasaki Motors Europe N.V. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění ukončit přístup k tomuto webu.

Rozhodné právo a příslušný soud

Tyto podmínky se řídí a vykládají podle nizozemského práva a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami nebo tímto webem podle smlouvy, v důsledku deliktu nebo jinak budou řešeny v nizozemské jurisdikci. 
(Zpět na začátek)