Sissejuhatus

Tere tulemast Kawasaki Motors Europe N.V. veebilehele. See kodulehekülg kuulub Kawasaki Motors Europe N.V.-le. Selle kodulehe külastajaid seovad järgmised nõuded ja tingimused, mida soovitame lugeda enne, kui jätkate lehe külastamist. Edaspidi tähendab "koduleht" Kawasaki Motors Europe N.V. portaali kodulehekülge, mis on lingitud teiste, Kawasaki Motors Europe N.V. ja tema tütarfirmade kodulehekülgedega. Teised Kawasaki Motors Europe N.V. ja tütarfirmade veebilehed võivad sisaldada teisi ning erinevaid kasutusnõudeid ja -tingimusi kui antud kodulehekülg. Kawasaki Motors Europe N.V. veebilehtede külastamisel kontrollige palun alati iga kodulehekülje kasutusnõudeid ja -tingimusi ning ärge eeldage, et need kehtivad kõikide Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehekülgede puhul.
(Tagasi üles)

 

Vastutus ja soovitused

See koduleht võib sisaldada linke välistele kodulehekülgedele (koduleheküljed, mis ei ole Kawasaki Motors Europe N.V. omanduses ega selle poolt hallatavad). Kui Te sisenete nendele linkide kaudu edasi, võivad välised koduleheküljed olla terve ekraani suurused (sellisel juhul peate kasutama brauseri "Tagasi" nuppu, et saada tagasi antud koduleheküljele) . Mõndadel juhtudel võib väline kodulehekülg ilmuda antud kodulehe raamidesse, see on ainult lihtsamaks navigeerimiseks ning ei näita mingit seost meie ja välise koduelehekülje vahel, isegi kui see on hallatav ja / või omanduses mõne teise Kawasaki firma poolt. Need lingid on olemas ainult selleks, et kergendada Teil leida vajalikke veebilehti, teenuseid ja/või tooteid. On ainult ja puhtalt Teie otsustada kas teenused ja/või tooted mis on leitud väliste kodulehtede kaudu, on Teile kasulikud ja/või sobilikud. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastutav väliste kodulehekülgede omanike, haldajate ja/või sisu eest mitte ühelgi moel.(kaasa arvatud ükskõik millise väliste kodulehekülgede sisu ja kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi eest).


Kogu informatsioon ja/või soovitused mis on leitavad antud koduleheküljel, on mõeldud üldistena ning Te ei tohiks nendele tugineda ükskõik millisel isikliku otsuse tegemisel. Kawasaki Motors Europe N.V. püüab tagada, et kogu edasiantav informatsioon oleks võimalikult tõene, kuid ei garanteeri selle info tõesust. Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta endale vastutust ühegi tagajärje eest, mis on tekkinud tuginedes antud koduleheküljel olevale informatsioonile või soovitustele. Samuti ei võta Kawasaki Motors Europe N.V. endale ühtki vastutust tekkinud kahjudest ja/või vigastustest mis põhinevad antud koduleheküljel olevast informatsiooni tõlgendamisest ja/või kasutamisest. Kogu materjal, mis esineb Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehtedel, on informatiivse tähendusega ning seda ei tohi mitte mingil juhul kasutada tulevaste resultaatide indikatsiooniks.Kogu edastatavat infot edastatakse eeldusel, et seda ei kasutata õiguslikult siduvana ühelgi juhtumil. Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta vastutust kodulehekülgedel oleva informatsiooni osalise ja/või täieliku kasutamise edasiste tagajärgede eest.


Spetsifikatsioonid on suunda andvad ning võivad muutuda eelnevalt ette hoiatamata.

(Tagasi üles)

Tingimused

Autoriõigus ja kaubamärgk

See kodulehekülg sisaldab materjale (kaasa arvatud tekste, fotosid, videosid, PDF faile ning teisi pilte ja helisid, mis on kaitstud autoriõigustega ja/või teiste intellektuaalse omandi kaitsetega. Kõik autoriõigused ja teised intellaktuaalse omandi õigused kuuluvad kas Kawasaki Motors Europe N.V. -le või on litsenseeritud omanike poolt kasutamaks neid osana antud koduleheküljel.
Antud koduleht sisaldab ka kaubamärke. Kõik kaubamärgid siinsel kodulehel on Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd omandis või on litsenseeritud antud kodulehel kasutamiseks nende omanike poolt.


On lubatud:
siseneda ükskõik millisele kodulehe osale;
teostada väljatrükki isiklukuks kasutamiseks

Ei ole lubatud:

kopeerida ( kas siis väljatrüki, andmekandjale salvestamise, allalaadimise või ükskõik millisel teisel kujul),
levitada, taasesitada, muuta või rikkuda ükskõik millisel kujul, või kasutada ükskõik millist osa, materjale või infot, mis on esitatud Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehel välja arvatud juhtumitel, mis on toodud ära "On lubatud" osas. Need piirangud kehtivad nii kogu koduleheküljele kui ka ükskõik millisele kodulehekülje osale. Sisu kasutamine on lubatud ainult Kawasaki Motors Europe N.V. kirjalikul loal.

Kui Te soovite luua hüperteksti või mõnda muud linki sellele koduleheküljele, peate eelnevalt saatma e-kirja järgnevale aadressile: marketing@kawasaki.eu koos detailidega :

  • kodulehe URL(id) kust Te soovite suunata
  • kodulehe URL(id) antud kodulehel, millele Te soovite linkida

Pärast taotluse saatmist vaatame Teie soovi(d) üle. Otsustus loa andmise kohta on Kawasaki Motors Europe N.V.-l.

Informatsiooni allalaadimine

Informatsioon on koostatud eesmärgiga anda ülevaade „Kasutusjuhendist” ja kasutusandmetest, mis on mõeldud ettevõtte Kawasaki Heavy Industries Ltd. toodetud toodete jaoks.

Selle informatsiooni sisu võib aeg-ajalt uueneda ilma etteteatamiseta.

Juhinduge alati kasutusjuhendist, mis oli algselt ostmise ajal teie tootega kaasas.

Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta omale vastutust selle informatsiooni tõttu tekkinud kahju eest.

Sellelt veebilehelt saadud informatsiooni ei tohi mingil juhul kaubanduslikel eesmärkidel paljundada.

Muudatused tingimustes

Kawasaki Motors Europe N.V. võib muuta tingimusi ilma eelnevalt ette teatamata. Kasutades antud kodulehekülge nõustute Te järgima kõiki hetkel kehtivaid tingimusi ja nõudeid, seega Te peaksite end tingimustega kurssi viima iga kord kui Te külastate kodulehte uuesti.

Kodulehe muudatused ja kasutamine

Kawasaki Motors Europe N.V. võib muuta kodulehekülje formaati ja sisu igal ajahetkel.
Kawasaki Motors Europe N.V. võib peatada antud kodulehekülje kasutuse hooldustöödeks või ükskõik millisel muul põhjusel.
Kawasaki Motors Europe N.V. jätab endale õiguse peatada koduleheküljele ligipääs igal ajahetkel ja teha seda eelnevalt ette teatamata.

Seadusandlus ja otsustav kohus

Antud tingimused on vastavuses Hollandi seadusandlusega ning neid käsitletakse vastavalt Hollandi seadusandlusele. Kõik eriarvamused mis tekivad antud kodulehe tingimustest, lahendatakse Hollandi kohtusüsteemi poolt.
(Tagasi üles)

Privaatsussätted

Kawasaki Motors Europe N.V. taotlus on anda kasutajale võimalikult suur kontroll enda privaatsussätete üle. Te võite kasutada antud kodulehekülge teatamata, kes Te olete, või ilma ükskõik millist isiklikku informatsiooni endast andmata. Kuid on teatud olukorrad, kus me võime vajada rohkemat informatsiooni Teie kohta - nagu näiteks Teie nime ja e-kirja aadressi. Meie eesmärk on teavitada Teid enne, kui kogume Teie kohta isiklikku informatsiooni internetist. Kui Te otsustate anda enda kohta isiklikke andmeid - et Teiega kirjavahetuses olla, või edastada Teile informatsiooni - on meie eesmärk Teid teavitada, kuidas me antud infot kasutame. Kui Te teavitate meid oma soovist edaspidi mitte kontaktis olla, austame me Teie soovi. Kawasaki Motors Europe N.V. jälgib oma külastatud kodulehekülge. Seda infot kasutame me statistika ja trendide analüüsimiseks, peale mida see info kustutatakse.

Kawasaki Motors Europe N.V. koduleheküljed sisaldavad linke teistele kodulehekülgedele. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastutav nende lehekülgede privaatsussätete eest.

Me asutame kõikide privaatsust. Paluun lugege antud privaatsussätteid hoolikalt, et aru saada, kuidas me Teie poolt meile antud andmeid kasutame. Edastades oma andmed meile, eeldame, et Te olete andnud oma edastatud andmete kasutuseks loa.


Mida see katab ?

Antud privaatsussätted katavad meie õigust kasutada Teie andmeid, mis on saadud antud leheküljelt või seoses selle leheküljega.

Kes on vastutav antud andmete eest ?

Kawasaki Motors Europe N.V.kontrollib isikuandmete kasutamist, mis on saadud antud koduleheküljelt.
Me kasutame isikuandmeid (sisaldades nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-kirja aadressi), et :

  • vastata Teoie poolt sadetud küsimustele/ nõudmistele
  • käsitseda tellimuse või Teie poolt esitatud nõudmisi
  • administreerida või muud moodi täita oma kohustusi seoses olemasolevatesõlmitud lepingutega
  • lahendada probleeme toodete ja/või teenustega, mida oleme Teile pakkunud
  • luua tooteid või teenusid mis võivad Teie soovidele vastata.

Osana teenustest mida me pakume antud koduleheküljel, võib info, mida Te meile edastate, kanduda üle EU maade piiride. See võib näiteks juhtuda, kui mõni serveritest asub väljaspool EU liidumaade piire. Antud maades ei pruugi olla samasugune andmekaitse regulatsioon nagu EU liidumaades.

Juhul kui Teie andmed kanduvad üle EU liidumaade piiride, võtame me tarvidusele meetmed, et tagada Teie personaalandmete kaitse.

Me ei avalda personaalseid andmeid ilma Teie loata ühelgi tingimusel, välja arvatud kui me oleme seaduslikult selleks kohustatud. Samuti ka juhtudel, kui me usume, et avalikustamine aitab kaitsta meie õigus või kodulehe kasutajate personaalseid õigusi või vara.


Teie poolt esitatud informatsiooni jagamine.

Aeg ajalt sooviksime me kasutada teie isiklikke andmeid enamaks kui eelpool mainitud. Me usume, et sellest oleks kasu ka Teile. Kuid me mõistame, kui Te ei soovi, et me kasutaksime Teie andmeid sellisel viisil. Kui Te ei soovi, et me Teie poolt saadud informatsiooni kasutaksime, siis palun mainige seda. Lisaks olgu öeldud, et kui Te mingil hetkel mõtlete ümber ja soovite, et me ei kasutaks Teie andmeid allpool kirjeldatud eesmärkidel, siis palun andke meile sellest teada. Me lõpetame Teie andmete kasutamise esimesel võimalusel.

Aeg ajalt sooviksime me kasutada teie andmeid:

turu uuringuteks ja müügiga seotud andmete analüüsimiseks

selleks, et informeerida teid uutest toodetest ja teenustest (võimalik, et ka telefoni teel)

anda teie poolt esitatud infot Kawasaki Motors Europe N.V. partner ja tütarettevõtetele ja kontoritele, mis võivad paikneda väljaspool EU liidumaid, selleks, et neil oleks võimalik saata Teile informatsiooni, mis võib Teile huvi pakkuda

lisaks sooviksime me aegajalt edastada Teie nime, aadressi, e-maili ja muud isiklikku informatsiooni kolmandatele isikutele, kes võivad samuti paikneda väljaspool EU liidumaid. Need kolmandad osapooled võivad kasutada Teie andmeid samuti turu-uuringuteks ja müügiga seotud info analüüsimiseks ning selleks, et saata Teile lisainformatsiooni, mis võib samuti Teile huvi pakkuda.


Mitteisikliku informatsiooni kogumine

Me võime automaatselt koguda mitte isiklikke andmeid Teie kohta nagu seda millist interneti brauserit või milliselt veebilehelt Te sisenesite meie kodulehele. Me võime samuti salvestada Teie andmeid, näiteks Teie vanust ja elukohta. Te ei ole selle info põhjal identifitseeritav ja seda kasutatakse ainult selleks, et meil oleks lihtsam võimaldada paremat teenust sellel veebilehel. Me võime aegajalt ka anda selle mitte isiklikku info kolmandate osapoolte kasutusse, kui see on seotud selle veebilehega.


"Küpsiste" (Cookie) kasutamine

Me võime salvestada teatud informatsiooni Teie arvutisse kui Te külastate meie lehekülge (Cookie). See info mida me kogume kui Te lubate cookie kasutamist, on Teie arvutipõhine ning sisaldab ka Teie IP aadressi, kuupäeva ja kellaaega mil Te külastasite meie lehekülge. Samuti, millist osa meie leheküljel Te vaatasite ja kas Teie soovitud leheküljed toimisid ilma vigadeta. See info on anonüümne ja esindab pigem arvutit kui isikut selle taga. Me kasutame seda infot, et parandada meie teadmisi veebilehekülje kasutamise kohta ja see võimaldab meil aru saada kas lehekülg toimib piisavalt hästi või mitte, mis omakorda annab meile vajadusel võimaluse parandada meie veebilehekülje kvaliteeti.

Selle veebilehe kasutamisega nõustute ka küpsiste kasutamisega. Kui soovite küpsiste kohta rohkem teavet, kaasaarvatud selle kohta, kuidas neid hallata ja kustutada, külastage veebilehte www.aboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.

 

Jututoad, märkmetahvlid ja uudistegrupid.


Igal ajal kui Te kasutate neid elemente meie leheküljel, võidakse teie poolt esitatud info salvestada. Seda infot kasutatakse kooskõlas privaatsuse eeskirjadega. Palun võtke arvesse, et me ei saa vastutada selle eest kui Te ise edastate kolmandatele osapooltele nt. jutukates infot enda kohta. Olge palun ettevaatlikud igasuguse isikliku informatsiooniga, mida te nende kanalite kaudu edastate.

Isikliku informatsiooni kasutamine teistel veebilehekülgedel

Me ei vastuta teiste veebilehekülgede privaatsuse eest isegi siis, kui Te sisenesite teisele veebileheküljele meie leheküljel oleva lingi kaudu või vastupidi. Me soovitame, et Te kontrolliksite hoiatusi igal veebilehel mida Te külastate ja probleemide või küsimuste korral võtate ühendust nende haldajatega.

Muu personaalse informatsiooni avaldamine.

Aegajalt võib veebilehekülg küsida teilt lisainformatsiooni Teie või Teie pere ja tuttavate kohta. Näiteks selleks, et meil oleks võimalik ka neile saata uudiskirju oma toodete ja teenuste kohta. Enne sellise info avaldamist palun olge veendunud, et Teil on nende nõusolek nende isikliku info jagamiseks. Me ei kasuta neid andmeid ühelgi viisil, mis ei oleks kooskõlas privaatsuseeskirjadega.

Kas privaatsuseeskirjad muutuvad?

Aegajalt me muudame privaatsuseeskirju. Kui me teeme nendes olulisi muudatusi, mis hõlmavad ka Teie isiklikke andmete kasutamist saadame me Teile info selle kohta - seega palun kontrollige regulaarselt meie privaatsuseeskirju.
(Tagasi üles)