הצהרה משפטית

מבוא

ברוך הבא לאתר האינטרנט של Kawasaki Motors Europe N.V. אתר זה נמצא בבעלותה של .Kawasaki Motors Europe N.V ומופעל על ידה.  המבקרים באתר כפופים לתנאים וההתניות הבאים. אנא קרא אותם היטב לפני שתמשיך. לצורך תנאים והתניות אלה, "אתר אינטרנט זה", פירושו הפורטל המקוון של .Kawasaki Motors Europe N.V, אשר מספק קישורים לאתרים אחרים של .Kawasaki Motors Europe N.V ושל חברות הבת שלה. אתרים אחרים של .Kawasaki Motors Europe N.V ושל חברות הבת שלה עשויים להכיל תנאים והתניות השונים מהתנאים וההתניות האלה. בביקורך באתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V, בדוק את התנאים וההתניות של כל אחד מהאתרים שבהם אתה מבקר, ואל תצא מנקודת הנחה שהתנאים וההתניות האלה חלים על כל אתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V.

(חזרה לראש הדף)

 

כתבי ויתור והמלצות

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים (אתרים שאינם בבעלותה ו/או מופעלים על ידי .Kawasaki Motors Europe N.V). קישורים אלה יכולים להוביל אותך לאתר אינטרנט שיופיע במסך מלא (ואז תצטרך להשתמש בלחצן 'חזור' בדפדפן שלך כדי לחזור לאתר אינטרנט זה) או לאתרים שמופיעים בתוך המסגרת של אתר אינטרנט זה (ואז תוכל לחזור לאתר אינטרנט זה על ידי שימוש בלחצני הניווט שבתוך המסגרת). כאשר אתר אינטרנט חיצוני מופיע בתוך המסגרת של אתר אינטרנט זה, הדבר נעשה אך ורק כדי להקל על הניווט בחזרה לאתר אינטרנט זה ואין בכך כדי לציין אחריות מצידנו על האתר החיצוני האמור, אפילו אם זהו אתר אינטרנט שנמצא בבעלותה ומופעל על ידי חברת קוואסקי. הקישורים האלה ניתנים על מנת לעזור לך למצוא במהירות ובקלות אתרי אינטרנט, שירותים ו/או מוצרים רלוונטיים אשר עשויים לעניין אותך. באחריותך לקבוע אם השירותים ו/או המוצרים הזמינים דרך אתרי אינטרנט אלה מתאימים למטרותיך. .Kawasaki Motors Europe N.V אינה אחראית על הבעלים או המפעילים של אתרי אינטרנט אלה או על המוצרים או השירותים שהם מספקים, או על התוכן של אתרי האינטרנט שלהם, ואינה מתחייבת או מספקת אחריות כלשהי או כל תנאי או ייצוג בקשר לכל האמור לעיל, או לוקחת על עצמה אחריות לגבי כל האמור לעיל (לרבות כל אחריות הנובעת מכל טענה שהתוכן שמופיע באתר אינטרנט חיצוני כלשהו שאליו מפנה אתר אינטרנט זה מפר את הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו).

כל המידע או העצות הניתנים כחלק מאתר אינטרנט זה מיועדים להיות כלליים ואין להסתמך עליהם לקבלת החלטות. .Kawasaki Motors Europe N.V משתדלת לוודא כי כל המידע שניתן כחלק מאתר אינטרנט זה נכון בעת הוספתו לאתר האינטרנט, אך אינה מתחייבת על רמת דיוק המידע. .Kawasaki Motors Europe N.V לא תהא אחראית עבור כל פעולה שתנקוט כתוצאה מהסתמכות על מידע או יעוץ זה, או עבור כל אובדן או נזק שייגרם לך כתוצאה מנקיטה בפעולה זו. כל החומרים הכלולים באתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V מיועדים לשם קבלת מידע בלבד ואין לקחת אותם כציון של תוצאות עתידיות. החומרים המופיעים כאן אינם מוצעים כייעוץ משפטי או כל יעוץ אחר לכל סוגיה שהיא. .Kawasaki Motors Europe N.V מתנערת באופן מפורש מכל חבות כלפי כל אדם שהוא בנוגע לכל דבר שהוא ובנוגע להשלכות של כל פעולה שנעשית או שלא נעשית, תוך הסתמכות, בין אם מלאה או חלקית, על התוכן של אתרי האינטרנט של .Kawasaki Motors Europe N.V. 

המפרטים של מוצרינו עשויים להשתנות ללא התראה מראש. 

(חזרה לראש הדף)

 

 

תנאים והתניות

 

הצהרה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

אתר אינטרנט זה מכיל חומרים, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים, קובצי PDF וכן צילומים וקטעי שמע אחרים, אשר מוגנים על ידי זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר זה הינן בבעלותה של .Kawasaki Motors Europe N.V או הוענקו לה ברישיון על ידי הבעלים של הזכויות לצורך שימוש בחומר זה כחלק מאתר אינטרנט זה. 
אתר אינטרנט זה מכיל גם סימנים מסחריים. כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר אינטרנט זה שייכים ל-.Kawasaki Motors Europe N.V, תעשיות כבדות קוואסקי בע"מ או הוענקו לה ברישיון על ידי הבעלים של הסימנים המסחריים לצורך שימוש באתר אינטרנט זה. 

מותר:
לגשת לכל חלק באתר האינטרנט;
להדפיס עותק אחד של כל אחד מהעמודים או כל העמודים לצורך עיון אישי.
אסור: 
להעתיק (בין אם על ידי הדפסה בדף, אחסון בכונן קשיח, הורדה או כל דרך אחרת), להפיץ (לרבות הפצת עותקים), לשדר, לשנות או להפריע בכל דרך שהיא או להשתמש בכל דרך שהיא בחומרים המופיעים באתר האינטרנט, למעט כפי שרשום שמותר לעשות תחת החלק המפורש "מותר". הגבלות אלה חלות על: כל או חלק מהחומרים המופיעים באתר האינטרנט; הסרת זכויות יוצרים, סימן מסחרי או הודעה אחרת בדבר קניין רוחני המופיעים בחומר המקורי שהודפס או הועתק מאתר האינטרנט; קישור לאתר האינטרנט ללא קבלת אישור בכתב מראש מאיתנו.

 

אם ברצונך לקשר באמצעות היפר-טקסט או בכל דרך אחרת לאתר אינטרנט זה, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת הבאה: [email protected] ולציין את פרטי:

 

  • כתובת האתר של אתר האינטרנט שממנו אתה מציע לקשר אל אתר אינטרנט זה
  • כתובת האתר של הדפים באתר אינטרנט זה שאליהם אתה מציע לקשר

 

ואנו נשקול את בקשתך. ההחלטה אם לאשר את בקשתך נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי ואיננו חייבים לאשרה.

 

הורדת מידע

 

המידע מוכן לצורך עיון במדריכי "הוראות השימוש" ונתוני השירות עבור מוצרים של קוואסקי שמיוצרים על ידי תעשיות כבדות קוואסקי בע"מ.

 

התוכן של המידע עשוי להתעדכן מעת לעת ללא התראה מראש.

 

יש לעיין תמיד במדריך המקורי שסופק עם המוצר בזמן הרכישה.

 

.Kawasaki Motors Europe N.V לא תקבל אף טענת אחריות או טענה בגין פגם או נזק שנגרמו על ידי שימוש במידע שניתן.

 

בשום מקרה אין לשכפל מידע שהושג ו/או הורד מאתר אינטרנט זה למטרות מסחריות.

 

שינויים בתנאים וההתניות

.Kawasaki Motors Europe N.V עשויה לשנות את התנאים וההתניות וכתב הוויתור שצוינו לעיל מעת לעת. על ידי שיטוט באתר אינטרנט זה אתה מקבל את העובדה שהתנאים וההתניות וכתב הוויתור הנוכחיים מחייבים אותך לפעול על פיהם ושעליך לעיין בהם בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר.

שינויים בתפקוד האתר

.Kawasaki Motors Europe N.V עשויה לשנות את הפורמט והתוכן של אתר אינטרנט זה בכל עת.
.Kawasaki Motors Europe N.V עשויה להשעות את תפקוד אתר אינטרנט זה לצורך תמיכה או תחזוקה, על מנת לעדכן את התוכן או מכל סיבה אחרת.
.Kawasaki Motors Europe N.V שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הגישה לאתר אינטרנט זה בכל עת וללא הודעה מראש.

החוק החל ותחום השיפוט

תנאים והתניות אלה כפופים אל ויש לפרשם בהתאם לחוקי מדינת הולנד; בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאים והתניות אלה או מחלוקת הנובעת מאתר האינטרנט, בין אם חוזית, נזיקית או כל מחלוקת אחרת, המקרה ידון בבתי הדין שבהולנד. 
(חזרה לראש הדף)