Juridiskais paziņojums

Ievads

Laipni lūdzam uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnē! Šī vietne pieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. un ir tā pārvaldībā.  Uz šīs vietnes apmeklētājiem attiecas tālāk sniegtie noteikumi un nosacījumi, tāpēc rūpīgi tos izlasiet, pirms turpināt lietot vietni. Šo noteikumu un nosacījumu ietvaros apzīmējums “šī vietne” attiecas uz uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. portāla vietni, kurā ir pieejamas saites uz citām uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. un tā meitasuzņēmumu vietnēm. Citās uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. un tā meitasuzņēmumu vietnēs var būt ietverti noteikumi un nosacījumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pārlūkojot uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnes, lūdzu, izlasiet katras apmeklētās vietnes noteikumus un nosacījumus un nepieņemiet, ka šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visām uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnēm.
(Atpakaļ uz sākumu)

Atrunas un ieteikumi

Šajā vietnē var būt ietvertas saites uz ārējām vietnēm (vietnēm, kas nepieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. un/vai nav tā pārvaldībā). Kad sekojat šādām saitēm, ārējā vietne var tikt atvērta pilnekrāna režīmā (šādā gadījumā, lai atgrieztos šajā vietnē, jāizmanto pārlūkprogrammas poga Atpakaļ) vai dažreiz tā var tikt atvērta šīs vietnes ietvarā (šādā gadījumā varat atgriezties šajā vietnē, izmantojot ietvarā esošās navigācijas pogas). Ārējās vietnes atvēršana šīs vietnes ietvarā tiek nodrošināta tikai ar mērķi atvieglot atgriešanos šajā vietnē un neliecina par to, ka esam jebkādā veidā atbildīgi par attiecīgo ārējo vietni, pat tad, ja šī ārējā vietne pieder citam grupas Kawasaki uzņēmumam vai ir tā pārvaldībā. Šīs saites ir sniegtas, lai palīdzētu jums ātri un vienkārši atrast saistītās vietnes, pakalpojumus un/vai izstrādājumus, kas varētu jūs interesēt. Jums ir jāizlemj, vai jebkuri pakalpojumi un/vai izstrādājumi, kas pieejami jebkurā no šīm vietnēm, ir piemēroti jūsu mērķiem. Uzņēmums Motors Europe N.V. nav atbildīgs par šo vietņu īpašniekiem vai pārvaldniekiem, jebkurām to nodrošinātajām precēm vai pakalpojumiem vai to vietņu saturu, kā arī nesniedz un neuzņemas nekādus nosacījumus, garantijas vai citus noteikumus vai apgalvojumus saistībā ar jebko no iepriekš minētā un neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar jebko no iepriekš minētā (tostarp jebkādu atbildību, kas saistīta ar jebkāda veida apgalvojumu, kura saturs jebkurā ārējā vietnē, uz kuru šajā vietnē ir ietverta saite, pārkāpj jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības).

Visa informācija un ieteikumi, kas ir sniegti šajā vietnē, ir uzskatāmi par vispārīgiem, un tos nedrīkst izmantot kā pamatojumu jebkāda lēmuma pieņemšanai. Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. mēģina nodrošināt, lai visa šajā vietnē sniegtā informācija tās ietveršanas brīdī būtu pareiza, taču negarantē šādas informācijas pareizību. Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. nav atbildīgs par jebkādu jūsu rīcību, kuras pamatojums ir šāda informācija vai ieteikums, vai jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums rodas šīs rīcības rezultātā. Visi uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietnēs ietvertie materiāli ir paredzēti izmantošanai tikai informatīvā nolūkā un nekādā veidā nav uzskatāmi par sagaidāmo rezultātu norādījumu. Šeit ietvertie materiāli netiek sniegti kā juridiski vai jebkāda cita veida ieteikumi saistībā ar jebkādu konkrētu jautājumu. Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. tieši noraida jebkādu atbildību pret jebkuru personu saistībā ar jebkādu rīcību vai rīcības trūkumu, kuras vienīgais pamatojums vai viens no pamatojumiem ir uzņēmuma Kawasaki Motors Europe N.V. vietņu saturs kopumā vai jebkura tā daļa, kā arī saistībā ar šādas rīcības vai nerīkošanās sekām. 

Informācija par mūsu izstrādājumiem var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. 

(Atpakaļ uz sākumu)

Noteikumi un nosacījumi

Paziņojums par autortiesībām un prečzīmēm

Šajā vietnē ir ietverti materiāli, tostarp teksts, fotoattēli, video klipi, PDF faili un citi attēli un skaņas ieraksti, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas ar šiem materiāliem saistītās autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības pieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V., vai arī šo tiesību īpašnieki ir piešķīruši uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. licenci, kas ļauj šos materiālus izmantot šajā vietnē. 
Šajā vietnē ir ietveras arī prečzīmes. Visas šajā vietnē ietvertās prečzīmes pieder uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. vai Kawasaki Heavy Industries, Ltd, vai arī šo prečzīmju īpašnieki ir piešķīruši uzņēmumam Kawasaki Motors Europe N.V. licenci, kas ļauj šīs prečzīmes izmantot šajā vietnē. 

Jūs drīkstat:
piekļūt jebkurai šīs vietnes daļai;
vienā eksemplārā izdrukāt jebkuras vai visas lapas savai personīgai lietošanai uzziņas nolūkā.
Jūs nedrīkstat: 
kopēt (tostarp drukāt uz papīra, saglabāt diskā, lejupielādēt vai jebkādā citā veidā kopēt), izplatīt (tostarp izplatīt kopijas), pārraidīt, jebkādā veidā mainīt vai citā veidā izmantot jebkurus vietnē ietvertos materiālus, izņemot, kā tas ir norādīts punktā “Jūs drīkstat”. Šie ierobežojumi attiecas uz vietnē ietvertajiem materiāliem kopumā vai kādu to daļu; 
no vietnes iegūtajās materiālu kopijās vai izdrukās noņemt jebkādus sākotnējos materiālos ietvertos paziņojumus par autortiesībām, prečzīmēm vai citu intelektuālo īpašumu;
veidot saiti uz šo vietni, ja vien iepriekš no mums nav saņemta tieša rakstveida piekrišana.

Ja vēlaties nodrošināt hiperteksta vai cita veida saiti uz šo vietni, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected] un sniedziet šādu informāciju:

  • to tīmekļa lapu vietrāžus URL, no kurām piedāvājat izveidot saiti uz šo vietni;
  • to šīs vietnes tīmekļa lapu vietrāžus URL, uz kuriem piedāvājat izveidot saites;

un mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu. Mēs varam vienpersoniski izlemt, vai pieņemam vai noraidām jūsu pieprasījumu, kas mums nav obligāti jāpieņem.

Informācijas lejupielāde

Informācija ir sagatavota, lai lietotājiem ļautu pārskatīt uzņēmuma Kawasaki Heavy Industries Ltd. ražoto Kawasaki izstrādājumu lietošanas rokasgrāmatas un apkalpes datus.

Informācijas saturs ik pa laikam var tikt atjaunināts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienmēr skatiet rokasgrāmatu, kas tika sākotnēji nodrošināta kopā ar izstrādājumu tā iegādes brīdī.

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. neuzņemas nekādu atbildību un nepieņem nekādas prasības par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuras sniegtās informācijas izmantošanas dēļ.

Šajā vietnē iegūto un/vai no tās lejupielādēto informāciju nekādā gadījumā nedrīkst pavairot komerciālas tirdzniecības nolūkā.

Noteikumu un nosacījumu izmaiņas

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. var ik pa laikam mainīt noteikumus un nosacījumus un iepriekš sniegto atrunu. Pārlūkojot šo vietni, jūs piekrītat, ka uz jums attiecas jaunākie noteikumi un nosacījumi, kā arī jaunākā atruna, tāpēc katra atkārtotā vietnes apmeklējuma laikā jums jāpārbauda, vai šie dokumenti nav mainīti.

Vietnes izmaiņas un pārvaldība

Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. var jebkurā brīdī mainīt šīs vietnes formātu un saturu.
Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. var uz laiku apturēt šīs vietnes darbību, lai veiktu atbalsta vai uzturēšanas darbus vai atjauninātu saturu, kā arī jebkura cita iemesla dēļ.
Uzņēmums Kawasaki Motors Europe N.V. patur tiesības jebkurā brīdī liegt piekļuvi šai vietnei bez iepriekšēja paziņojuma.

Spēkā esošie likumi un kompetentā tiesa

Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas Nīderlandes likumi, šie noteikumi un nosacījumi ir jāinterpretē saskaņā ar šiem likumiem, un visi ar šiem noteikumiem un nosacījumiem vai vietni saistītie strīdi, kas radušies līguma pārkāpuma, delikta vai cita iemesla dēļ, ir Nīderlandes tiesu jurisdikcijā. 
(Atpakaļ uz sākumu)