Právne upozornenia

Úvod

Vítame Vás na webovej stránke spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. Vlastníkom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. Návštevníci tejto stránky sú povinní riadiť sa nasledujúcimi pravidlami a podmienkami používania, preto Vás žiadame o ich dôkladné prečítanie predtým, než budete pokračovať v pohybe na stránke. Pre účely týchto pravidiel a podmienok používania sa pod označením "táto webová stránka" rozumie portál Kawasaki Motors Europe N.V., ktorý zabezpečuje odkazy na ďalšie stránky spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. a na pridružené webové stránky. Na ďalších webových stránkach spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. a na pridružených webových stránkach môžu platiť pravidlá a podmienky používania odlišné od týchto pravidiel a podmienok používania. Pri prezeraní stránok spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. si vždy overte pravidlá a podmienky používania platné na každej navštívenej stránke. V žiadnom prípade nepovažujte tieto pravidlá a podmienky používania za platné na všetkých stránkach spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V.

(Nahor)

Odmietnutie zodpovednosti a odporúčania

Na tejto webovej stránke sa nachádzajú odkazy na externé webové stránky (webové stránky, ktoré nevlastí a/alebo neprevádzkuje spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V.) Pri kliknutí na takýto odkaz sa externá webová stránka môže zobraziť v celom okne (v takom prípade budete na návrat na túto webovú stránku musieť použiť tlačidlo Späť/Back Vášho internetového prehliadača) alebo v niektorých prípadoch sa môže zobraziť v ráme, ktorý bude súčasťou tejto webovej stránky (v takom prípade použijete na návrat na túto stránku ovládačie tlačidlá vnútri rámu. Ak sa externá webová stránka zobrazí v ráme, ktorý bude súčasťou tejto webovej stránky, bude to z dôvodu zjednodušenia návratu na túto webovú stránku a v žiadnom prípade to neznamená našu zodpovednosť za predmetnú externú webovú stránku, a to ani v prípade, ak ide o webovú stránku, ktorú vlastní a/alebo prevádzkuje iná spoločnosť Kawasaki ako Kawasaki Motors Europe N.V. Cieľom umiestnenia týchto odkazov je pomôcť Vám rýchlo a jednoducho nájsť relevantné webové stránky, služby a/alebo produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať. Je Vašou zodpovednosťou rozhodnúť sa, či ktorékoľvek zo služieb a/alebo produktov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom ktorejkoľvek z takýchto webových stránok, vyhovuje Vašim potrebám. Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za vlastníkov alebo prevádzkovateľov takýchto webových stránok alebo za tovar alebo služby, ktoré poskytujú alebo za obsah ich webových stránok a nedáva alebo neprijíma žiadne podmienky alebo záruky s čímkoľvek z toho súvisiace ani neprijíma žiadnu zodpovednosť s čímkoľvek z toho súvisiacu (vrátane akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z akýchkoľvek tvrdení, že obsah akejkoľvek externej webovej stránkyn na ktorú vedie odkaz z tejto webovej stránky, porušuje právo duševného vlastníctva tretej strany).

Charakter všetkých informácií alebo rád poskytnutých ako súčasť tejto webovej stránky je všeobecný a nemali by ste sa na tieto informácie alebo rady spoliehať pri prijímaní akýchkoľvek rozhodnutí. Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. sa snaží zaistiť, aby všetky informácie poskytnuté ako súčasť tejto webovej stránky boli správne v okamihu ich zverejnenia na tejto webovej stránke, ale nijakým spôsobom správnosť týchto informácií nezaručuje. Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. nenesie zodpovednosť za žiadnu činnosť, k uskutočneniu ktorej sa rozhodnete na základe informácií alebo rád na tejto webovej stránke, ani za žiadne škody alebo straty, ktoré Vám vzniknú ako výsledok takejto činnosti. Všetky materiály umiestnené na webových stránkach spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. slúžia výhradne na informačné účely a v žiadnom prípade nesmú byť chápané ako indikácia budúcich výsledkov. Materiál umiestnený na týchto webových stránkach nie je ponúkaný ako právne alebo akékoľvek iné rady týkajúce sa akejkoľvek konkrétnej záležitosti. Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť voči komukoľvek ohľadne akejkoľvek záležitosti alebo akýchkoľvek následkov vykonania alebo nevykonania čohokoľvek na základe spoliehania sa, či už čiastočne alebo úplne, na akýkoľvek obsah umiestnený na webových stránkach spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V.

Špecifikácie jednotlivých produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajćeho upozornenia. 

(Nahor)

Pravidlá a podmienky používania

Informácie o autorských právach a ochrannej známke

Táto webová stránka obsahuje materiál (vrátane textov, fotografií, videí, súborov PDF a iných obrázkov a zvukov), ktorý je chránený autorskými právami a/alebo inými právami na ochranu duševného vlastníctva. Všetky autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva k týmto materiálom sú buď vlastníctvom spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. alebo predmetom licencie, ktorou vlastník/vlastníci týchto práv povoľuje/povoľujú spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. využiť predmetné materiály ako súčasť tejto webovej stránky. Na tejto webovej stránke sa nachádzajú aj ochranné známky. Všetky ochranné známky na tejto webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. alebo spoločnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd alebo sú predmetom licencie, ktorou vlastník/vlastníci týchto ochranných známok povoľuje/povoľujú spoločnosti Kawasaki Motors Europe N.V. alebo spoločnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd použiť tieto ochranné známky na tejto webovej stránke.

Smiete:
pristupovať ku všetkým častiam tejto webovej stránky;
vytlačiť si pre vlastnú potrebu jednu kópiu niektorej alebo všetkých strán.
Nesmiete:
akýkoľvek materiál umiestnený na tejto webovej stránke kopírovať (vytlačením na papier, uložením na disk alebo iný nosič, stiahnutím alebo akýmkoľvek iným spôsobom), distribuovať (platí aj pre distribúciu kópií), rozširovať, pozmeňovať, akokoľvek doň zasahovať alebo akokoľvek používať, s výnimkou činností uvedených v časti “Smiete:”. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na všetky materiály umiestnené na tejto webovej stránke aj na ich akúkoľvek súčasť;
odstraňovať akékoľvek informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných formách duševného vlastníctva, ktoré sa nachádzajú v pôvodnom materiáli, z akéhokoľvek materiálu kopírovaného alebo tlačeného z tejto webovej stránky;
odkazovať na túto webstránku bez nášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Ak chcete použiť hypertextový alebo iný odkaz na túto webovú stránku, napíšte nám na e-mail na adresu [email protected] a uveďte v ňom:

  • URL adresu/adresy webovej stránky/webových stránok, z ktorej/ktorých chcete odkazovať na túto webovú stránku
  • URL adresu/adresy webovej stránky/webových stránok, na ktorú/ktoré chcete odkazovať

a my Vašy žiadosť vyhodnotíme. Vyhradzujeme si právo rozhodnúť, či Vašu žiadosť schválime. Schválenie žiadosti nie je vymáhateľné ani nárokovateľné.

Sťahovanie informácií

Informácie sú zostavované na účely preštudovania „návodu na použitie“, príručiek a servisných údajov pre produkty vyrobené spoločnosťou Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Obsah týchto informácií môže byť pravidelne aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Vždy sa riaďte podľa príručky, ktorá bola pôvodne dodaná s vaším výrobkom v čase jeho kúpy.

Kawasaki Motors Europe N.V. neakceptuje žiadnu zodpovednosť ani nároky za znevýhodnenie alebo poškodenie spôsobené použitím akejkoľvek poskytnutej informácie.

V žiadnom prípade nesmú byť informácie získané z tejto webovej stránky, alebo z nej stiahnuté, použité na komerčné a predajné účely.

Zmeny Pravidiel a podmienok používania

Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. môže vyššie uvedené pravidlá a podmienky používania a odmietnutie zodpovednosti občas zmeniť. Prezeraním tejto webovej stránky sa zaväzujete dodržiavať aktuálne platné pravidlá a podmienky používania a s odmietnutím zodpovednosti, preto by ste sa s nimi mali oboznámiť pri každej návšteve tejto webovej stránky.

Zmeny a prevádzka webovej stránky

Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. môže kedykoľvek zmeniť vzhľad a/alebo obsah tejto webovej stránky.
Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. pozastaviť prevádzku tejto webovej stránky, aby mohla vykonať údržbu, aktualizovať obsah alebo z akékoľvek iného dôvodu.
Spoločnosť Kawasaki Motors Europe N.V. si vyhradzuje právo ukončiť prístup k tejto webovej stránke kedykoľvek a bez upozornenia.
Rozhodné právo a príslušný súd

Pre tieto pravidlá a podmienky používania je rozhodným právom holandské právo. V prípade akéhokoľvek sporu v súvislosti s týmito pravidlami a podmienkami používania alebo akéhokoľvek sporu v súvislosti s touto webovou stránkou budú príslušným súdom súdy Holandského kráľovstva.

(Nahor)