Inledning

Välkommen till den svenska webbplatsen för Kawasaki Motors Europe N.V. Denna webbplats ägs och drivs av Kawasaki Motors Europe N.V. Besökare på webbplatsen måste acceptera följande villkor så läs dem noggrant innan du går vidare. När det i följande villkorstext refereras till "denna webbplats" avses Kawasaki Motors Europe N.V.:s svenska webbplats som är länkad från Kawasaki Motors Europe N.V.:s portal. Kawasaki Motors Europe N.V.:s portal länkar till innehåll från lokalkontor, filialer och dotterbolags webbplatser. Dessa andra webbplatser som drivs av lokalkontor, filialer och dotterbolag kan ha villkor som skiljer sig från dem som beskrivs här. Kontrollera villkoren för respektive webbplats du besöker på din upptäcktsresa runt webbplatser länkade till Kawasaki Motors Europe N.V:s portal och förutsätt inte att de här villkoren gäller på alla Kawasaki Motors Europe N.V.'s webbplatser.
(åter till sidans början)

Ansvarsbegränsning och rekommendationer

Denna webbplats kan länka till utomstående webbplatser (webbplatser som inte ägs och drivs av Kawasaki Motors Europe N.V.). När du aktiverar en sådan länk kan den webbplatsen visas i hela webbläsarfönstret (i så fall måste du använda bakåtknappen för att komma tillbaka till denna webbplats) eller i vissa fall kan den visas i en så kallad ram (ett delfönster) under denna webbplats (då används navigeringsknapparna för ramen för att återvända till denna webbplats). När en extern webbplats visas i en ram på denna webbplats är det bara för att underlätta navigeringen tillbaka hit och det betyder inte att vi tar något ansvar för den externa webbplatsens innehåll. Det gäller även om den externa webbplatsen ägs och drivs av något annat Kawasaki-ägt företag. Nämnda länkar finns för att snabbt och enkelt hjälpa till att hitta intressanta webbplatser, tjänster och/eller produkter som kan vara av intresse för dig. Det är ditt eget ansvar att besluta om tjänster och/eller produkter som erbjuds genom dessa externa webbplatser är passande för dig och dina behov. Kawasaki Motors Europe N.V. tar inget ansvar för vad ägaren eller administratören av dessa externa webbplatser gör, för varorna eller tjänsterna de erbjuder eller för webbplatsernas innehåll. Vi har heller ingen samhörighet med externa webbplatsers ägare eller tar ansvar för garantier eller på något annat sätt representerar eller påtar oss något skadeståndsansvar (inkluderat eventuella krav på om en webbplats vi länkar till bryter mot patent, upphovsrätt eller liknande gentemot tredje part).

All information och de råd som ges här är generella och du skall inte använda detta som underlag för dina beslut. Kawasaki Motors Europe N.V. gör sitt bästa för att all information på denna webbplats skall vara korrekt när det skrivs men kan inte garantera det. Kawasaki Motors Europe N.V. kan aldrig bli ansvariga för vad du gör baserat på denna information eller för eventuella förluster eller skador som uppkommer på grund av dina beslut. Allt material på denna webbplats är enbart av upplysande slag och skall inte ses som någon förutsägelse om framtida resultat. Innehållet på webbplatsen är inte avsett att vara rådgivning i vare sig juridiska eller några andra typer av frågor. Kawasaki Motors Europe N.V. avsäger sig uttryckligen alla skadeståndsanspråk oavsett skäl och oavsett vad någon gör eller låter bli att göra helt eller delvis baserat på hela eller delar av innehållet på Kawasaki Motors Europe N.V. webbplatser.


Specifikationerna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. 

(åter till sidans början)

Villkor och begränsningar

Upphovsrätt och varumärken

Denna webbplats innehåller material i form av text, fotografier, filmer, PDF-filer och andra bilder och ljud som skyddas av upphovsrätten och/eller på annat vis. All upphovsrätt och annat skydd av detta material antingen ägs av Kawasaki Motors Europe N.V. eller har licensierats till oss för användning på denna webbplats av den eller de som innehar upphovsrätten.
Denna webbplats innehåller också varumärken. Alla varumärken på denna webbplats tillhör Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries Ltd eller har licensierats till oss av ägaren/ägarna för användning på denna webbplats.

Du får:
besöka alla delar av webbplatsen och skriva ut en kopia av en eller flera sidor för din egen personliga användning.
Du får inte:
kopiera (antingen genom utskrift på papper, nerladdning, elektronisk lagring eller på annat vis), distribuera (inklusive att sprida kopior), sända, ändra, förvanska eller på annat vis använda något material på annat sätt än det som beskrivs under "Du får" ovan.
Följande gäller för hela eller delar av materialet på webbplatsen: det är inte tillåtet att ta bort varumärken eller annan information om upphovsrätt som finns på material som kopieras eller skrivs ut från webbplatsen. Det är heller inte tillåtet att länka till webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande.

Om du skulle vilja erbjuda en hypertext eller annan länk till denna webbplats var vänlig skicka e-post till följande adress: marketing@kawasaki.eu där du inkluderar:

  • en länk (URL) till webbsidan/webbsidorna från vilka du skulle vilja länka till denna webbplats
  • en länk (URL) till webbsidan/webbsidorna på denna webbplats som du skulle vilja länka till

Vi kommer att överväga förslaget men förbehåller oss rätten att själva bestämma om vi accepterar och vi måste inte göra det.

Hämtning av information

Information tillhandahålls för att granska bruksanvisningar och servicedata för Kawasaki-produkter som tillverkas av Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Informationen kan uppdateras regelbundet utan föregående meddelande.

Läs alltid bruksanvisningen som ursprungligen medföljde produkten vid tidpunkten för köpet.

Kawasaki Motors Europe N.V. ska inte hållas ansvarigt för eventuella anspråk för olägenheter eller skador som uppstått på grund av att den tillhandahållna informationen har använts.

Under inga omständigheter får information som erhållits från denna webbplats och/eller som har hämtats återges i kommersiellt försäljningssyfte.

Ändringar av villkor och begränsningar:

Kawasaki Motors Europe N.V. kan komma att förändra ovanstående villkor och begränsningar. Genom att besöka denna webbplats accepterar du samtidigt gällande villkor och begränsningar så du skall kontrollera dessa vid varje tillfälle du besöker webbplatsen.

Förändringar av webbplatsen eller dess tillgänglighet:

Kawasaki Motors Europe N.V. kan komma att ändra utseende och innehåll på denna webbplats när som helst.
Denna webbplats kan komma att vara otillgänglig på grund av underhållsarbete, för uppdatering av innehållet eller av andra skäl.
Kawasaki Motors Europe N.V. förbehåller sig rätten att stänga webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

Gällande lagstiftning och beslutande domstol:

Dessa villkor och begränsningar följer och skall tolkas enligt holländsk lag och vid händelse av en tvist angående dessa villkor och begränsningar eller tvist som på något vis relaterar till webbplatsen, oavsett om det finns ett kontrakt eller förhållandet regleras på annat vis skall holländsk domstol ha beslutanderätt i en sådan dispyt.

(åter till sidans början)

Integritetsskydd

Kawasaki Motors Europe N.V. respekterar den personliga integriteten. Generellt kan du besöka vår webbplats utan att berätta vem du är eller dela med dig av information om dig själv. Det finns dock situationer när vi kan behöva veta ditt namn och din e-postadress. Vi försöker alltid informera om när vi samlar in personliga uppgifter över Internet. Om du väljer att dela med dig av personlig information över Internet som vi behöver - t.ex. för att skicka saker till dig eller erbjuda en prenumeration - så talar vi om hur vi kommer att använda informationen. Om du meddelar oss att du inte vill att vi skall använda uppgifterna för fortsatta kontakter kommer detta önskemål att respekteras.

Vi håller reda på vilka domäner våra besökare kommer ifrån (vanligtvis vilken internetoperatör man använder) för att se trender och få statistik på användningen. Efter analys kasseras denna information.

Kawasaki Motors Europe N.V:s webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Kawasaki Motors Europe N.V. är inte ansvarigt för hur personlig information hanteras av dessa eller innehållet på sådana externa webbplatser.

Vi respekterar alla besökares personliga integritet. Läs denna information noggrant så att du förstår hur vi samlar in och använder personlig information som du lämnar till oss. Genom att lämna ut sådan information förutsätts du ha medgivit nyttjande av informationen på det sätt som beskrivs i denna text.

Vad gäller denna text om personlig integritet för?

Texten om integritet behandlar vår användning av personlig information som samlas in via eller genom användning av denna webbplats.

Vem tar ansvar för personlig information som samlas in på denna webbplats?

Kawasaki Motors Europe N.V. kontrollerar personlig information som samlas in här.
Vi sparar och använder personlig information (inkluderat namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för att:

  • besvara frågor eller önskemål från dig
  • behandla beställningar eller anmälningar från dig
  • hantera eller på annat sätt leva upp till krav som kommer av en överenskommelse du träffat med oss
  • förebygga och lösa problem med varor eller tjänster vi levererat till dig
  • skapa nya produkter och tjänster som är avsedda att möta de krav du ställer

Som en del av det som erbjuds på vår webbplats kan information som du lämnar till oss komma att överföras till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Till exempel kan detta krävas om någon av våra servrar vid något tillfälle är placerad i ett land utanför EES eller om någon av våra Internetoperatörer ligger i ett land utanför EES. Det är inte säkert att ett sådant land utanför EES har lagar som reglerar skyddet av privat information på samma sätt.

Om vi på nämnda sätt överför information utanför EES kommer vi också att vidta åtgärder för att ändå upprätthålla skyddet kring dina personliga uppgifter. Om du vill använda våra tjänster när du befinner dig utanför EES kan dina personliga uppgifter behöva överföras utanför EES för att vi skall kunna erbjuda dig tjänsten. Vi kan även komma att överföra information som du lämnar till oss till länder utanför EES för att utföra sådan behandling av informationen som nämns nedan under rubriken "Ytterligare användning samt utlämnande av dina personuppgifter".

Utöver vad som nämns i dessa villkor kommer vi inte att lämna ut någon information som kan härledas till dig som person utan ditt medgivande om vi inte juridiskt åläggs att göra detta (t.ex. kan vi tvingas göra detta för att bistå vid en rättsprocess eller för att förebygga bedrägeri eller annat brott) eller om vi tror att det är nödvändigt för att skydda och/eller försvara rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för oss, våra kunder/användare eller liknande.

Ytterligare användning samt utlämnande av dina personuppgifter:

Vid vissa tillfällen vill vi använda din personliga information för andra ändamål än de som nämnts ovan då vi tror att sådan användning är i ditt intresse. Dock har vi förståelse för om du inte vill att vi använder dina uppgifter på detta vis. Vi kommer därför inte att använda uppgifterna på nedanstående sätt om du har avböjt sådan användning när du lämnade din information. Dessutom kommer vi att när du så önskar sluta använda dina uppgifter för något eller alla de ändamål som anges nedan. Det är bara att meddela oss detta så kommer vi att sluta använda uppgifterna enligt dina önskemål så snart som det är praktiskt möjligt. Användningen av dina uppgifter enligt vad som nämnts ovan fortsätter ändå så länge som det är befogat.

Då och då vill vi till följande ändamål använda informationen du lämnat till oss:
marknadsundersökningar och uppföljning av försäljningsdata
informera dig om våra produkter och tjänster vilket kan innebära telefonkontakter
lämna dina uppgifter till Kawasaki Motors Europe N.V. filialer och dotterbolag vilka kan finnas utanför EES för att de skall kunna skicka dig information som kan intressera dig.
Därutöver vill vi ibland lämna ditt namn, adress och e-post och andra uppgifter du lämnat till oss vidare till utvald tredje part som också kan befinna sig utanför EES.
Dessa tredje parter kan använda denna information till:
marknadsundersökningar och uppföljning av försäljningsdata
informera dig om sina produkter och tjänster vilket kan inkludera telefonkontakter
lämna dina uppgifter vidare till sina filialkontor och dotterbolag för att de skall kunna skicka dig information som kan intressera dig.

Insamling av avidentifierad information

Vi kan automatiskt komma att samla in avidentifierad information som vilken typ av webbläsare du använder eller från vilken webbplats du kom till vår webbplats. Vi kan också komma att lagra uppgifter du lämnat på webbplatsen (t.ex. din ålder och i vilken stad du bor). Du kan aldrig identifieras genom denna information och uppgifterna används enbart för att hjälpa oss att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Vi kan tidvis komma att lämna ut dessa ej personliga och insamlade data till tredje part för ändamål som har med webbplatsen att göra.

Användning av Cookies

Vi kan komma att lagra viss information (vanligen kallat en "cookie") på din dator när du besöker vår webbplats. Dessa cookies används sedan för informationsändamål när du senare återvänder till webbplatsen. Typen av information vi lagrar när du accepterar användning av cookies handlar om din dator och inkluderar IP-adress, datum och tid för datorns besök på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som besöktes och om önskade webbsidor kunde visas korrekt. Denna information är anonym och handlar om datorn snarare än en individ.

Vi använder informationen i cookien för att bättre förstå hur webbplatsen används och låta oss ta reda på om webbplatsen fungerar på bästa sätt. Detta ger oss möjlighet att förbättra vår webbtjänst och erbjuda en trevlig och modern Internetupplevelse för dig. Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du avaktiverar alla cookies kanske du inte har möjlighet att dra fördel av alla de funktioner som Kawasaki Motors Europe N. V.:s webbplats erbjuder.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att cookies används. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur man hanterar och tar bort dem, besök www.aboutcookies.org aller www.allaboutcookies.org.

Chatt, gästböcker, diskussionsgrupper och liknande:

Om denna webbplats erbjuder chattmöjlighet, gästbok, diskussionsforum eller liknande publika forum kan information du skriver där komma att sparas och användas i enlighet med vad som står i dessa villkor. Notera att vi inte kan hållas ansvariga för andras användning av personlig information som du lämnar i Chatt, gästbok, diskussionsforum eller liknande på denna webbplats. Tänk noga igenom innan du lämnar ut personliga uppgifter via sådana publika kanaler.
Vid användande av eventuell chattmöjlighet, gästbok, diskussionsforum eller liknande publika forum får dina inlägg inte innehålla kränkande beskyllningar mot andra deltagare eller ord eller annat som andra kan uppfattas som stötande.
Observera att Kawasaki Motors Europé N.V. förbehåller sig rätten att avstänga dig från fortsatt deltagande om du inte respekterar dessa regler och villkor.

Andra webbplatsers användning av dina personliga uppgifter:

Vi ansvarar inte för villkor eller användning av personliga uppgifter på andra webbplatser även om du besökte dessa webbplatser genom en länk på vår webbplats eller om du länkats till vår webbplats från någon annan plats.
Vår rekommendation är att du kontrollerar varje webbplats specifika villkor och om det är några oklarheter eller du har frågor kontaktar ägaren eller administratören av den aktuella webbplatsen.

Utlämnande av andra personers personliga uppgifter:

Det kan förekomma att vi på webbplatsen ber dig lämna personlig information om din familj eller vänner, t.ex. så att vi kan delge dem information om våra produkter och tjänster. Se till att du har personernas medgivande innan du lämnar ut deras uppgifter på detta vis. Inte heller sådan information kommer att användas på något sätt som avviker ifrån vad som är beskrivet i dessa villkor.

Kommer dessa villkor att förändras?

Det kan hända att vi gör förändringar i dessa villkor. Om vi gör några ändringar eller om din personliga information används på något nytt sätt kommer information om detta att finnas på denna sida. Se till att du kontrollerar våra användningsvillkor regelbundet.
(åter till sidans början)