Juridiskt meddelande

Inledning

Välkommen till den svenska webbplatsen för Kawasaki Motors Europe N.V. Denna webbplats ägs och drivs av Kawasaki Motors Europe N.V. Besökare på webbplatsen måste acceptera följande villkor så läs dem noggrant innan du går vidare. När det i följande villkorstext refereras till "denna webbplats" avses Kawasaki Motors Europe N.V.:s svenska webbplats som är länkad från Kawasaki Motors Europe N.V.:s portal. Kawasaki Motors Europe N.V.:s portal länkar till innehåll från lokalkontor, filialer och dotterbolags webbplatser. Dessa andra webbplatser som drivs av lokalkontor, filialer och dotterbolag kan ha villkor som skiljer sig från dem som beskrivs här. Kontrollera villkoren för respektive webbplats du besöker på din upptäcktsresa runt webbplatser länkade till Kawasaki Motors Europe N.V:s portal och förutsätt inte att de här villkoren gäller på alla Kawasaki Motors Europe N.V.'s webbplatser.
(åter till sidans början)

Ansvarsbegränsning och rekommendationer

Denna webbplats kan länka till utomstående webbplatser (webbplatser som inte ägs och drivs av Kawasaki Motors Europe N.V.). När du aktiverar en sådan länk kan den webbplatsen visas i hela webbläsarfönstret (i så fall måste du använda bakåtknappen för att komma tillbaka till denna webbplats) eller i vissa fall kan den visas i en så kallad ram (ett delfönster) under denna webbplats (då används navigeringsknapparna för ramen för att återvända till denna webbplats). När en extern webbplats visas i en ram på denna webbplats är det bara för att underlätta navigeringen tillbaka hit och det betyder inte att vi tar något ansvar för den externa webbplatsens innehåll. Det gäller även om den externa webbplatsen ägs och drivs av något annat Kawasaki-ägt företag. Nämnda länkar finns för att snabbt och enkelt hjälpa till att hitta intressanta webbplatser, tjänster och/eller produkter som kan vara av intresse för dig. Det är ditt eget ansvar att besluta om tjänster och/eller produkter som erbjuds genom dessa externa webbplatser är passande för dig och dina behov. Kawasaki Motors Europe N.V. tar inget ansvar för vad ägaren eller administratören av dessa externa webbplatser gör, för varorna eller tjänsterna de erbjuder eller för webbplatsernas innehåll. Vi har heller ingen samhörighet med externa webbplatsers ägare eller tar ansvar för garantier eller på något annat sätt representerar eller påtar oss något skadeståndsansvar (inkluderat eventuella krav på om en webbplats vi länkar till bryter mot patent, upphovsrätt eller liknande gentemot tredje part).

All information och de råd som ges här är generella och du skall inte använda detta som underlag för dina beslut. Kawasaki Motors Europe N.V. gör sitt bästa för att all information på denna webbplats skall vara korrekt när det skrivs men kan inte garantera det. Kawasaki Motors Europe N.V. kan aldrig bli ansvariga för vad du gör baserat på denna information eller för eventuella förluster eller skador som uppkommer på grund av dina beslut. Allt material på denna webbplats är enbart av upplysande slag och skall inte ses som någon förutsägelse om framtida resultat. Innehållet på webbplatsen är inte avsett att vara rådgivning i vare sig juridiska eller några andra typer av frågor. Kawasaki Motors Europe N.V. avsäger sig uttryckligen alla skadeståndsanspråk oavsett skäl och oavsett vad någon gör eller låter bli att göra helt eller delvis baserat på hela eller delar av innehållet på Kawasaki Motors Europe N.V. webbplatser.

Specifikationerna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. 

(åter till sidans början)

Villkor och begränsningar

Upphovsrätt och varumärken

Denna webbplats innehåller material i form av text, fotografier, filmer, PDF-filer och andra bilder och ljud som skyddas av upphovsrätten och/eller på annat vis. All upphovsrätt och annat skydd av detta material antingen ägs av Kawasaki Motors Europe N.V. eller har licensierats till oss för användning på denna webbplats av den eller de som innehar upphovsrätten.
Denna webbplats innehåller också varumärken. Alla varumärken på denna webbplats tillhör Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries Ltd eller har licensierats till oss av ägaren/ägarna för användning på denna webbplats.

Du får:
besöka alla delar av webbplatsen och skriva ut en kopia av en eller flera sidor för din egen personliga användning.
Du får inte:
kopiera (antingen genom utskrift på papper, nerladdning, elektronisk lagring eller på annat vis), distribuera (inklusive att sprida kopior), sända, ändra, förvanska eller på annat vis använda något material på annat sätt än det som beskrivs under "Du får" ovan.
Följande gäller för hela eller delar av materialet på webbplatsen: det är inte tillåtet att ta bort varumärken eller annan information om upphovsrätt som finns på material som kopieras eller skrivs ut från webbplatsen. Det är heller inte tillåtet att länka till webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande.

Om du skulle vilja erbjuda en hypertext eller annan länk till denna webbplats var vänlig skicka e-post till följande adress: [email protected] där du inkluderar:

  • en länk (URL) till webbsidan/webbsidorna från vilka du skulle vilja länka till denna webbplats
  • en länk (URL) till webbsidan/webbsidorna på denna webbplats som du skulle vilja länka till

Vi kommer att överväga förslaget men förbehåller oss rätten att själva bestämma om vi accepterar och vi måste inte göra det.

Hämtning av information

Information tillhandahålls för att granska bruksanvisningar och servicedata för Kawasaki-produkter som tillverkas av Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Informationen kan uppdateras regelbundet utan föregående meddelande.

Läs alltid bruksanvisningen som ursprungligen medföljde produkten vid tidpunkten för köpet.

Kawasaki Motors Europe N.V. ska inte hållas ansvarigt för eventuella anspråk för olägenheter eller skador som uppstått på grund av att den tillhandahållna informationen har använts.

Under inga omständigheter får information som erhållits från denna webbplats och/eller som har hämtats återges i kommersiellt försäljningssyfte.

Ändringar av villkor och begränsningar:

Kawasaki Motors Europe N.V. kan komma att förändra ovanstående villkor och begränsningar. Genom att besöka denna webbplats accepterar du samtidigt gällande villkor och begränsningar så du skall kontrollera dessa vid varje tillfälle du besöker webbplatsen.

Förändringar av webbplatsen eller dess tillgänglighet:

Kawasaki Motors Europe N.V. kan komma att ändra utseende och innehåll på denna webbplats när som helst.
Denna webbplats kan komma att vara otillgänglig på grund av underhållsarbete, för uppdatering av innehållet eller av andra skäl.
Kawasaki Motors Europe N.V. förbehåller sig rätten att stänga webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

Gällande lagstiftning och beslutande domstol:

Dessa villkor och begränsningar följer och skall tolkas enligt holländsk lag och vid händelse av en tvist angående dessa villkor och begränsningar eller tvist som på något vis relaterar till webbplatsen, oavsett om det finns ett kontrakt eller förhållandet regleras på annat vis skall holländsk domstol ha beslutanderätt i en sådan dispyt.

(åter till sidans början)