Eeskirjad õigusliku teabe

Sissejuhatus

Tere tulemast Kawasaki Motors Europe N.V. veebilehele. See kodulehekülg kuulub Kawasaki Motors Europe N.V.-le. Selle kodulehe külastajaid seovad järgmised nõuded ja tingimused, mida soovitame lugeda enne, kui jätkate lehe külastamist. Edaspidi tähendab "koduleht" Kawasaki Motors Europe N.V. portaali kodulehekülge, mis on lingitud teiste, Kawasaki Motors Europe N.V. ja tema tütarfirmade kodulehekülgedega. Teised Kawasaki Motors Europe N.V. ja tütarfirmade veebilehed võivad sisaldada teisi ning erinevaid kasutusnõudeid ja -tingimusi kui antud kodulehekülg. Kawasaki Motors Europe N.V. veebilehtede külastamisel kontrollige palun alati iga kodulehekülje kasutusnõudeid ja -tingimusi ning ärge eeldage, et need kehtivad kõikide Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehekülgede puhul.
(Tagasi üles)

 

Vastutus ja soovitused

See koduleht võib sisaldada linke välistele kodulehekülgedele (koduleheküljed, mis ei ole Kawasaki Motors Europe N.V. omanduses ega selle poolt hallatavad). Kui Te sisenete nendele linkide kaudu edasi, võivad välised koduleheküljed olla terve ekraani suurused (sellisel juhul peate kasutama brauseri "Tagasi" nuppu, et saada tagasi antud koduleheküljele) . Mõndadel juhtudel võib väline kodulehekülg ilmuda antud kodulehe raamidesse, see on ainult lihtsamaks navigeerimiseks ning ei näita mingit seost meie ja välise koduelehekülje vahel, isegi kui see on hallatav ja / või omanduses mõne teise Kawasaki firma poolt. Need lingid on olemas ainult selleks, et kergendada Teil leida vajalikke veebilehti, teenuseid ja/või tooteid. On ainult ja puhtalt Teie otsustada kas teenused ja/või tooted mis on leitud väliste kodulehtede kaudu, on Teile kasulikud ja/või sobilikud. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastutav väliste kodulehekülgede omanike, haldajate ja/või sisu eest mitte ühelgi moel.(kaasa arvatud ükskõik millise väliste kodulehekülgede sisu ja kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi eest).


Kogu informatsioon ja/või soovitused mis on leitavad antud koduleheküljel, on mõeldud üldistena ning Te ei tohiks nendele tugineda ükskõik millisel isikliku otsuse tegemisel. Kawasaki Motors Europe N.V. püüab tagada, et kogu edasiantav informatsioon oleks võimalikult tõene, kuid ei garanteeri selle info tõesust. Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta endale vastutust ühegi tagajärje eest, mis on tekkinud tuginedes antud koduleheküljel olevale informatsioonile või soovitustele. Samuti ei võta Kawasaki Motors Europe N.V. endale ühtki vastutust tekkinud kahjudest ja/või vigastustest mis põhinevad antud koduleheküljel olevast informatsiooni tõlgendamisest ja/või kasutamisest. Kogu materjal, mis esineb Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehtedel, on informatiivse tähendusega ning seda ei tohi mitte mingil juhul kasutada tulevaste resultaatide indikatsiooniks.Kogu edastatavat infot edastatakse eeldusel, et seda ei kasutata õiguslikult siduvana ühelgi juhtumil. Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta vastutust kodulehekülgedel oleva informatsiooni osalise ja/või täieliku kasutamise edasiste tagajärgede eest.


Spetsifikatsioonid on suunda andvad ning võivad muutuda eelnevalt ette hoiatamata.

(Tagasi üles)

Tingimused

Autoriõigus ja kaubamärgk

See kodulehekülg sisaldab materjale (kaasa arvatud tekste, fotosid, videosid, PDF faile ning teisi pilte ja helisid, mis on kaitstud autoriõigustega ja/või teiste intellektuaalse omandi kaitsetega. Kõik autoriõigused ja teised intellaktuaalse omandi õigused kuuluvad kas Kawasaki Motors Europe N.V. -le või on litsenseeritud omanike poolt kasutamaks neid osana antud koduleheküljel.
Antud koduleht sisaldab ka kaubamärke. Kõik kaubamärgid siinsel kodulehel on Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd omandis või on litsenseeritud antud kodulehel kasutamiseks nende omanike poolt.


On lubatud:
siseneda ükskõik millisele kodulehe osale;
teostada väljatrükki isiklukuks kasutamiseks

Ei ole lubatud:

kopeerida ( kas siis väljatrüki, andmekandjale salvestamise, allalaadimise või ükskõik millisel teisel kujul),
levitada, taasesitada, muuta või rikkuda ükskõik millisel kujul, või kasutada ükskõik millist osa, materjale või infot, mis on esitatud Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehel välja arvatud juhtumitel, mis on toodud ära "On lubatud" osas. Need piirangud kehtivad nii kogu koduleheküljele kui ka ükskõik millisele kodulehekülje osale. Sisu kasutamine on lubatud ainult Kawasaki Motors Europe N.V. kirjalikul loal.

Kui Te soovite luua hüperteksti või mõnda muud linki sellele koduleheküljele, peate eelnevalt saatma e-kirja järgnevale aadressile: [email protected] koos detailidega :

  • kodulehe URL(id) kust Te soovite suunata
  • kodulehe URL(id) antud kodulehel, millele Te soovite linkida

Pärast taotluse saatmist vaatame Teie soovi(d) üle. Otsustus loa andmise kohta on Kawasaki Motors Europe N.V.-l.

Informatsiooni allalaadimine

Informatsioon on koostatud eesmärgiga anda ülevaade „Kasutusjuhendist” ja kasutusandmetest, mis on mõeldud ettevõtte Kawasaki Heavy Industries Ltd. toodetud toodete jaoks.

Selle informatsiooni sisu võib aeg-ajalt uueneda ilma etteteatamiseta.

Juhinduge alati kasutusjuhendist, mis oli algselt ostmise ajal teie tootega kaasas.

Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta omale vastutust selle informatsiooni tõttu tekkinud kahju eest.

Sellelt veebilehelt saadud informatsiooni ei tohi mingil juhul kaubanduslikel eesmärkidel paljundada.

Muudatused tingimustes

Kawasaki Motors Europe N.V. võib muuta tingimusi ilma eelnevalt ette teatamata. Kasutades antud kodulehekülge nõustute Te järgima kõiki hetkel kehtivaid tingimusi ja nõudeid, seega Te peaksite end tingimustega kurssi viima iga kord kui Te külastate kodulehte uuesti.

Kodulehe muudatused ja kasutamine

Kawasaki Motors Europe N.V. võib muuta kodulehekülje formaati ja sisu igal ajahetkel.
Kawasaki Motors Europe N.V. võib peatada antud kodulehekülje kasutuse hooldustöödeks või ükskõik millisel muul põhjusel.
Kawasaki Motors Europe N.V. jätab endale õiguse peatada koduleheküljele ligipääs igal ajahetkel ja teha seda eelnevalt ette teatamata.

Seadusandlus ja otsustav kohus

Antud tingimused on vastavuses Hollandi seadusandlusega ning neid käsitletakse vastavalt Hollandi seadusandlusele. Kõik eriarvamused mis tekivad antud kodulehe tingimustest, lahendatakse Hollandi kohtusüsteemi poolt.
(Tagasi üles)